بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران - سازه های هیدرولیکی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 گروه عمران، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دزفول، ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده


سرریزهای زیگزاگی سازه های هیدرولیکی مهم جهت تنظیم سطح آب و کنترل جریان در کانال ها، رودخانه ها و مخازن سدها بشمار می آیند. سرریزهای زیگزاگی از طریق افزایش طول تاج سرریز در یک محدوده معین عرضی ظرفیت انتقال جریان بر روی سرریز را افزایش می دهند. هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی تاثیر زاویه و ارتفاع مختلف پره های هادی جریان بر ضریب دبی سرریز زیگزاگی ذوزنقه ای است. به همین منظور پس از انجام آنالیز ابعادی به روش باکینگهام، رابطه ای بدست آمد که در آن ضریب دبی (Cd) تابع پارامترهایی همچون زاویه پره (θ)، ارتفاع پره (hb) و نسبت بارهیدرولیکی به ارتفاع سرریز (H0/P) شد. آزمایش های تحقیق حاضر بر روی یک فلوم به طول 12 متر، عرض 30 سانتی متر و ارتفاع 50 سانتی متر انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روند افزایش زاویه قرارگیری پره هادی به ازای یک ارتفاع ثابت و مشخص (5/7، 15 و 5/22 سانتی متر) موجب شد تا ضریب دبی به ازای تمامی نسبت های بارهیدرولیکی کاهش یابد دلیل این امر افزایش اغتشاش و تلاطم در خطوط جریان عبوری از روی سرریز و به تبع آن ایجاد اختلال در روند هواگیری به ازای نسبت های بارهیدرولیکی مختلف است، سرریزی که دارای بیشترین ضریب دبی است، سرریز با زاویه 30 درجه پره بود. همچنین نتایج نشان داد که سیر صعودی ضریب دبی به ترتیب از سرریز شاهد تا سرریز با ارتفاع 5/7 و 15 سانتی متر پره بوده است. به عبارت دیگر حد نهایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات