محاسبه آورد رسوب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GSTARS 3

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای سازه های آبی

2 معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

رسوب حمل شده توسط جریان آب عامل مهمی در شکل‌گیری ساختار هندسی و خصوصیات ریخت‌شناسی رودخانه‌ها تلقی می‌شود. در این مقاله، فرآیند رسوب‌گذاری رودخانه کارون در محدوده ایستگاه هیدرومتری اهواز تا فارسیات به طول حدود 50 کیلومتر و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی گردید. هدف از این مطالعه انتخاب مدل ریاضی مناسب جهت برآورد نرخ انتقال رسوب به نحوی که قادر به شبیه سازی با دقت مناسب در رودخانه باشد. نتایج حاصل از واسنجی رسوبی مدل نشان می‌دهد که برای بازه مورد نظر رابطه رسوبی ایکر- وایت (1973) و (1990) مطابقت بهتری با شرایط موجود رودخانه کارون دارند. همچنین حجم رسوب ورودی از ایستگاه هیدرومتری اهواز و رسوب خروجی از ایستگاه هیدرومتری فارسیات را به ترتیب 25/18 و 65/16 میلیون متر مکعب در سال برآورد گردید که این نشاندهنده این است که این بازه به شدت رسوبگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات