ارزیابی روند تغییرات بارندگی با روش من کندال و رگرسیون خطی در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

وجود روند در بارندگی می تواند شاهدی بر تغییراقلیم باشد. روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽتغییرات و وﺟﻮد روﻧﺪ در ﺳﺮی های زمانی بارندگی وجود دارد که به دو دسته آمار پارامتری و غیر پارامتری تقسیم می شود. با لحاظ دوره آماری 33 ساله سال آبی 61-1360 تا سال 93-1392 در 47 ایستگاه هواشناسی استان خوزستان، روند تغییرات زمانی بارندگی با استفاده از روش من کندال و رگرسیون خطی بررسی شد. نتایج نشان داد که شیب خط رگرسیون ایستگاهها از 13- تا 8/0 متغیر است. بیشتر ایستگاههای هواشناسی دارای روند منفی در مقدار بارندگی هستند و تنها دو ایستگاه عبدالخان و پل زال دارای روند مثبت بارندگی هستند. برای بررسی وجود روند در بارندگی با آزمون من کندال در سطح اطمینان 5 درصد مشخص شد که بیشتر ایستگاهها دارای روند منفی هستند و بارندگی در استان خوزستان رو به کاهش می باشد. تنها ایستگاههای پل زال، چم نظام، حرمله، عبدالخان و عرب حسن روندی مثبت دارند و ایستگاه بتوند شور با مقدار Z کندال برابر با صفر دارای مقدار بارندگی ثابت در دوره آماری می باشد. هر چند همه ایستگاهها دارای روند منفی یا مثبت هستند اما فقط سه ایستگاه سوسن، سپید دشت سزار و ملاثانی روند معنی دار دارند و در سطح اطمینان 5 درصد معنی دار هستند. با توجه به عدم معنی داری روندها در بیشتر ایستگاهها نمی توان نتیجه گرفت که تغییر اقلیم رخ داده ولی با توجه به این که بیشتر ایستگاهها شاهد روند کاهشی بارندگی هستند، این مساله هشدار دهنده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات