محاسبه رواناب ناشی از بارندگی در حوضه آبریز مارون(ایستگاه هیدروکلیماتولوژی ایدنک) با استفاده از نرم افزار HEC-HMS

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 کارشناس سازمان آب وبرق خوزستان

چکیده

چکیده
حوضه مارون در بالادست شهر بهبهان قرار دارد و یکی از شاخه های رودخانه جراحی می باشد. طرح سد مخزنی مارون با حداکثر حجم 1193 میلیون متر مکعب گنجایش توسط سازمان آب وبرق خوزستان ساخته شد. این سد ضمن جلوگیری از خسارات سیلابهای شدید فصلی باعث می شود تا حجم قابل توجهی آب جهت مصارف کشاورزی ذخیره گردد. سیلابهای این رودخانه بسیار ناگهانی و دارای پیک بالایی می باشد.به نظر می رسد کنترل و مدیریت آن اهمیت بالایی دارد . لذا اطلاع از میزان حجم سیلاب ، جهت برنامه ریزی و مدیریت سیلاب و پایین دست و همچنین برآورد استحصال آب در یک سال آبی بسیار مورد نیاز می باشد. بر این اساس با استفاده از مدل بارش رواناب HEC- HMS و روش اشنایدر اقدام به کالیبراسیون آمار رواناب بر میزان آمار بارش واقعی نمودیم . با بررسی12 نمونه سیلاب رخ داده در سالهای گذشته میزان رواناب محاسباتی و مشاهداتی مقایسه گردید و بهترین پارامترها جهت نفوذپذیری اولیه و نهایی خاکٰ ،ٰزمان تمرکز حوضه محاسبه گردید ونتایج بسیار مطلوبی از این بررسی حاصل گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات