قیمت گذاری آب آبیاری به روش هدانیک (مطالعه موردی کشاورزان شهرستان رامهرمز)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

در فرایند توسعه اقتصادی کشورها که همراه با رشد فزاینده جمعیت و توسعه بخش کشاورزی می‌باشد، دسترسی به منابع آب ضرورت دارد. آب به عنوان کمیاب‌ترین عامل در تولید محصولات کشاورزی، محدودکننده اصلی فعالیت‌های کشاورزی در کشور محسوب می‌شود. این کمبود موجب ایجاد انگیزه در ارزش‌گذاری آب به عنوان یک کالای اقتصادی و نیز ابزاری مؤثر بر تقاضای آب شده است. در این پژوهش که در سال زراعی93-1392 انجام شده است ارزش آب آبیاری با استفاده از تخمین تابع هدانیک برای زمین‌های کشاورزی شهرستان رامهرمز مورد محاسبه قرار گرفته است.روش نمونه‌گیری در مطالعه حاضر به صورت تصادفی بوده است و تعداد حجم نمونه شامل 88 کشاورز می‌باشد. براساس نتایج، ارزش اقتصادی آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه به ازای هر هکتار 43177265 ریال و به ازای هر مترمکعب 97/4544 ریال است. همچنین نتایج نشان داد که فاصله زمین تا شهر، روستا و جاده اصلی اثر منفی بر قیمت زمین کشاورزی و میزان حاصلخیزی خاک، وجود چاه، نزدیک بودن به رودخانه و یکپارچه بودن زمین اثر مثبت بر قیمت زمین‌های کشاورزی منطقه مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات