بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی (نمونه موردی دشت ارایض شهرستان شوش )

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه آبیاری و زهکشی، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ، ایران

چکیده

کشور ایران یکی از کشورهایی است که از نظر آب و هوایی اکثر مناطق آن دارای هوای گرم ، خشک و نیمه خشک است . با توجه به میانگین بارندگی در جهان که 860 میلی متر و در ایران 240 میلی متر می باشد میزان بارش در ایران بسیار پایین است . ضمناً با افزایش و احداث چاههای زیاد و برداشت بی رویه از ذخایر آبهای زیر زمینی سطح این آبها به شدت پایین رفته است و بارشد و افزایش جمعیت ، لازم است که برای استفاده بهینه از ذخایر آبی و نزولات آسمانی از روش های نوین آبیاری استفاده شود . به همین دلیل در این تحقیق مطالعه موردی در دشت ارایض واقع در شهرستان شوش بررسی و مقایسه ای بین اجرای کانالت و یکی از روش های نوین آبیاری یعنی لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی با استفاده از مبانی طرح ، نقشه ها ، اسناد و مدارک پیمان ، کتابها ، مقالات ،جزوه ها، محاسبات ، مدلسازی هیدرولیکی ، مشاهدات و بازدید های میدانی از مراحل تامین مصالح ، اجراء ، مدت زمان اجراء انجام شده است . نتایج حاصله نشان داد با توجه به تلفات کمتر آب و استفاده بهینه از آب ، سرعت عمل زیاد و سهولت در اجراء ، تحویل آب به بهره برداران در زمان کوتاهتر ، پرت کمتر زمین و استفاده بهینه از ارتفاع هیدرولیکی آب ، لوله کم فشار پلی اتیلن بر کانالت ارجحیت دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات