بررسی شاخص های مهم در افزایش ظرفیت باربری خاک های مشکل دار برای اجرای سازه های هیدرولیکی با استفاده از سیمان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

2 گروه عمران، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایران

چکیده

نیاز روز افزون به خاک به عنوان اصلی‌ترین مصالح در پروژه‌های آبی و کانال‌های انتقال آب و عدم وجود خصوصیات کیفی و ژئوتکنیکی لازم در تمامی خاک‌ها، امروزه بهسازی خاک را با استفاده از مصالح و مواد افزودنی مورد توجه قرار داده است. مدول الاستیسیته خاک نشانگر مقدار کرنش خاک در برابر مقدار مشخصی از تنش است. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، خاک در برابر تنش‌های وارده تغییر شکل کمتری خواهد داشت. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سیمان و تغییرات تراکم بر مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری خاک‌های رسی مسئله‌دارمیباشد.. در این تحقیق نمونه‌های خاک رسی تنها و خاک رسی با درصد اختلاط سیمان 10 درصد و در رطوبت‌های بهینه، در تراکم‌های 85، 95 و 100 درصد مورد آزمایش تک محوری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش‌ها دلالت بر این دارد که مدول الاستیسیته با اضافه کردن سیمان تا 420 برابر بیشتر می‌شود و با افزایش زمان ماندگاری سیمان، مدول الاستیسیته تا چند برابر (بسته به میزان تراکم) افزایش می‌یابد. هرچه تراکم نمونه بیشتر باشد، این شدت افزایش هم بیشتر است. همچنین سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری تا 20 برابر حالت عادی می گردد.
واژه‌های کلیدی: مدول الاستیسیته، سیمان، رطوبت، تراکم، کرنش

کلیدواژه‌ها

موضوعات