بررسی کارآیی تأسیسات آبرسانی شهر سوسنگرد در حذف انگل‌های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست -آب و فاضلاب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز،ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین راندمان تاسیسات تصفیه خانه آب و شبکه آبرسانی شهر سوسنگرد در حذف انگل‌های ژیاردیا لامبلیا (Giardilamblia) و کریپتوسپوریدیوم پارووم (Cryptosporidium parvum) بود. تعداد کل نمونه‌های برداشت شده بر حسب جمعیت شهر 16 نمونه بود.400 لیتر آب از فیلتر 5 میکرون عبور داده شد. سپس گل و لای فیلترهای 5 میکرون جمع آوری شده از مناطق مختلف نمونه برداری در آزمایشگاه توسط وسایل آزمایشگاهی شامل برس، قاشق استریل، بشر، ارلن و آب مقطر جدا شد. بعد از ته نشینی و سانتریفیوژ بوسیله لام سدویک رافتر و توسط میکروسکوپ اینوریت انگل های مورد نظر مشاهده و شمارش شدند. آزمایش‌های پی اچ، کدورت، جامدات محلول، کلر باقیمانده و کلیفرم‌های مدفوعی مطابق روش‌های استاندارد 1011 انجام گردیدند. میانگین تعداد شمارش شده انگل ژیاردیا لامیلیا در شبکه آبرسانی سوسنگرد9 عدد در لیتر و کریپتوسپوریدیوم پارووم 3 عدددر لیتربود. میانگین کدورت شبکه توزیع NTU6.6 و کلر باقی مانده شبکه mg/l 8/0 و کلرباقی مانده خروجی تاسیسات 1.2mg/l بود. این تحقیق نشان داد که تاسیسات تصفیه آب و شبکه آبرسانی شهر سوسنگرد در حذف ژیاردیا لامبلیا و کریپتوسپوریدیوم پاروومبدلیل مشاهده این دو انگل در شبکه آبرسانی و شبکه توزیع کارایی لازم را نداشت.

کلیدواژه‌ها