بررسی تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش‌های آماری (مطالعه موردی دشت‌های مهم استان خوزستان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هیدرولوژی و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

خشکسالی از پدیده‌های طبیعی است که رخداد آن در طبیعت از قانونمندی خاص خود پیروی می‌کند، ولی تشدید ، فراوانی، وقوع و تکرار آن به فعالیت انسان­ها در طبیعت بستگی دارد. از مهمترین اثرات خشکسالی می‌توان به تخریب کیفیت آب، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و بیابان­زایی اشاره کرد. در این مقاله جهت بررسی تاثیر خشکسالی­های اخیر بر کیفیت آب زیر زمینی، از نتایج آنالیز هیدروشیمیایی نمونه­های آب برداشت شده از چاه­های موجود در سه دشت  ایذه- پیون، دزفول- اندیمشک و گتوند- عقیلی واقع در استان خوزستان در دو سال آبی 86-85 (با بارندگی مناسب) و 87-86 (با کاهش چشمگیری در میزان بارش) استفاده شد. پارامترهای مورد بررسی شامل غلظت یون­های کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بی‌کربنات، سولفات، کلر، هدایت الکتریکی، مواد جامد محلول و pH می­باشد. جهت بررسی اینکه خشکسالی مذکور سبب ایجاد تغییر در فرایندهای واقعی تاثیر گذار بر شیمی آب زیرزمینی در دشتهای مورد بحث شده است یا خیر از آزمون ناپارامتری من-ویتنی و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد هرچند خشکسالی سال 87-86 تاثیر چشمگیری بر کیفیت آب زیرزمینی در دشت­های مورد بحث نداشته است ولی در صورت ادامه خشکسالی، احتمال تاثیرپذیری کیفیت آب زیرزمینی زیاد می ­باشد.  

کلیدواژه‌ها