برآورد رواناب با استفاده از مدل مخزن ساده در حوضه معرف رود دز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

جریان آبهای سطحی یا رواناب از جمله عوامل موثر در مطالعات و اجرای پروژه های آبی و خاکی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. مدیریت سیلاب یکی از این عوامل تاثیر گذار بوده که ضمن مهار جریان های مخرب در استحصال این منابع تجدید شونده تاثیر بسزایی دارد. هدف از مطالعه حاضر برآورد میزان رواناب با مدل مخزن ساده در حوضه رودخانه دز در ایستگاه تله زنگ میباشد. دراین پژوهش استفاده از مدل ریاضی میزومورا(1995) بمنظور شبیه سازی فرایند بارش - رواناب در یک حوضه استفاده شده و از اطلاعات شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف های حوضه استفاده شده است. مخزن آب شامل یک سطح مقطع عرض افقی بوده که تابعی از عمق آب می باشد و از شاخة فروکش هیدروگراف سیلاب محاسبه شود.همچنین کل عمق آب داخل مخزن و سرعت نفوذ آن که زمان تأخیر بین بارش و رواناب را کنترل میکنند، از شاخه صعودی هیدرو گراف جریان قابل محاسبه می باشند. این مدل در حوضه معرف رودخانه دز برای پیشبینی سیلاب به کار برده شده و نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که هیدروگراف های محاسباتی و مشاهداتی با هم تطابق خوبی دارند.و رابطه بین بارش-رواناب در این مدل بصورت خطی می باشد .همچنین شیب منحنی فروکش برای جریانهای مختلف زیر سطحی وزیرزمینی ثابت بوده لکن برای جریان های مختلف سطحی تغییر می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات