تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر

3 عضو هیات علمی ، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

تحلیل سدهای بتنی دوقوسی در شرایطی از دقت کافی برخوردارهستند که به درستی مدل شده و تحلیل المان محدود سه بعدی گردند.دراین مقاله با استفاده از روش المان محدود سه بعدی ، سد بتنی دوقوسی  بختیاری تحلیل می شود. به این منظور، برنامه ADSHAPEکه قادر به مدلسازی بدنه انواع سد بتنی می باشد تحت محیط برنامهنویسیMATLAB  کدنویسی می گردد. سپس ،اطلاعات خروجی آن به برنامه کدنویسی شده AD ANALYSIS داده می شود که قادر به تحلیل المان محدود سه بعدی بدنه سد می باشد.برای صحت سنجی وکالیبره کردن برنامه از مدل تیر طره با نتایج معلوم استفاده می شود.این روش تحت انواع حالت های المان بندی با نقاط گوسی متفاوت تحلیل و نتایج مقایسه می شود و اثر تغییر المان ها و نقاط گوسی در جوابها بررسی می گردد. سپس سد بختیاری با رعایت اصول صحیح مش بندی و مدلسازی دقیق، تحلیل شده و تنش ها و تغییرشکلهای بدنه بررسی می گردد.نتایج نشان دهنده دقت قابل قبول برنامه های کدنویسی شده در مدلسازی و تحلیل المان محدود سه بعدی سدبتنی بختیاری میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات