استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه علوم آب، شوشتر، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه علوم آب، شوشتر، ایران

چکیده

یکی از مسائل زیست محیطی مهم یافتن محلی مناسب برای دفن پسماندهای شهری است. انتخاب محل نامناسب موجب آسیب به محیط زیست، سلامتی انسانها و ایجاد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می شود. عوامل متعددی در انتخاب محل دفن پسماندها موثرند و روشهای مختلفی برای این موضوع وجود دارد. در این تحقیق تلاش شده با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مکان‌های مناسب جهت دفن پسماند در شهرستان شوش شناسایی شوند. بدین منظور 4 معیار اصلی که تاثیر اساسی بر انتخاب مکان دفن پسماند دارند انتخاب شدند که شامل معیارهای فنی و عملیاتی، اکولوژیکی و بیولوژیکی، اقتصادی اجتماعی و فیزیکی بودند. سپس با توجه به معیارهای مذکور 15 لایه اطلاعاتی تهیه شد. سپس امتیاز نهایی مربوط به پارامترها توسط روش مقایسه زوجی محاسبه شد. پس از تلفیق 15 لایه اطلاعاتی به روش AHP و تحلیل‌های فازی با کمک نرم‌افزارARC GIS نقشه نهایی جهت دفن پسماند شهری تهیه شد. بر مبنای نتایج بخشهای غربی شهرستان شوش برای دفن پسماندها پیشنهاد گردید اما فاصله زیاد از شهر شوش و عدم راه دسترسی مناسب سبب گشت که از انتخاب این بخش به عنوان بهترین مکان مناسب جهت دفع پسماند صرفه نظر گردد. با بررسی دقیق‌تر در نتیجه حاصله، 3 منطقه که دارای سطح ارزشی، محدوده و راه دسترسی مناسب هستند، شناسایی و معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات