بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

2 دانشیار دانشکده بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه علوم آب، شوشتر، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز مهندسی محیط زیست -آب و فاضلاب

چکیده

آلودگی فاضلاب ها بیشتر به واسطه وجود مواد آلی آنهاست.این مواد را می توان بوسیله اکسیژن دهی و اکسیداسیون تبدیل به نیتریت ها ، نیتراتها و فسفات ها و غیره ... کرده و سپس به صورت ته نشین کردن ، از فاضلاب جدا نمود.بطورکلی روش های تصفیه فاضلاب را می توان به ۳ دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی نمود.استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند و برای حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) به کار روند. فرایند لجن فعال و صافی چکنده از جمله متداولترین روشهای تصفیه بیولوژیکی می باشند. هدف این مطالعه، ارزیابی کاربرد فرایند ناپیوسته متناوب هوازی و انوکسیک و بیهوازی در حذف ازت و فسفر از یک تصفیه خانه فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی(پایلوت) است که به تعیین اثر تغییر زمان مرحله بیهوازی،انوکسیک،هوازی بر کارایی سیستم در حذف ازت و فسفر، تغییر توالی مراحل و اثر تناسب زمانی بر بازدهی حذف ازت و فسفر می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات