بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بلوک‌های حوضچه‌های آرامش و تاثیر بسزای شکل و ابعاد آنها بر استهلاک انرژی و با نظر به اینکه تاکنون تحقیقات گوناگونی بر روی خصوصیات هیدرولیکی پرش و در نتیجه خصوصیات حوضچه‌های آرامش صورت گرفته است اما کمتر تحقیقی بر روی اثر بلوک های یکپارچه سینوسی بر مشخصات جهش هیدرولیکی توسط مدل Flow-3D صورت گرفته است، لذا در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تاثیر ارتفاع بلوک های سینوسی با استفاده از مدل Flow-3D که نرم افزاری توانمند در شبیه سازی آشفتگی جریان به صورت دو یا سه بعدی است، پرداخته شده است.محدوده تغییرات اعداد فرود در این تحقیق بین 4/6 تا 12/2 است این نتایج نشان می‌دهد که با افزایش عدد فرود جریان از 4/2 تا 11، طول ناحیه غلطاب و پرش هیدرولیکی افزایش می یابد و با تغییر ارتفاع بلوک ها طول نسبی منطقه غلطاب حدود 30 تا 40 درصد افزایش می‌یابد و شاهد مستغرق شدن پرش در همان ابتدای خروج جریان از زیر دریچه هستیم و جریان خروجی به سرعت مستهلک می‌شود و طول پرش با افزایش ارتفاع بلوک ها کاهش می‌یابد و در مقایسه جریان خروجی از زیر دریچه برای دو 0/25 و 0/75=t/s (شیب موج)، طول ناحیه غلطاب 40 تا 50 سانتی متر کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات