بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر ،دانشکده مهندسی و علوم آب،گروه مهندسی و مدیریت منابع آب،شوشتر،ایران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر ،دانشکده مهندسی و علوم آب،گروه مهندسی و مدیریت منابع آب،شوشتر،ایران

3 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی و علوم آب، اهواز،ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر ،دانشکده مهندسی و علوم آب،گروه مهندسی و مدیریت منابع آب،شوشتر،ایران

چکیده

در این مقاله مدلی آزمایشگاهی از یک سرریز پلکانی با جریان غیر ریزشی توسط نرم افزار فلوئنت و نرم افزار گمبیت(FLUENT&GAMBIT) شبیه سازی گردیده است. در این شبیه سازی ، با توجه به هیدرودینامیک خاص جریان بر روی سرریزهای پلکانی ، جهت مدل سازی اغتشاش از مدلk-Epsilon در حالت RNG ، برای مدل سازی جریان چندی فازی از مدل MIXTURE ، جهت مدل سازی جریان در نزدیک دیواره ها، از معادلات رفتار دیوار پیشرفته "Enhanced wall treatment" استفاده گردیده است.همچنین جهت مجزا سازی معادلات فشار از الگوریتم PRESTO و ارتباط معادلات فشار-سرعت از روش SIMPLE استفاده گردیده است.پس از کالیبراسیون مدل عددی با مدل آزمایشگاهی ، با فرض صحت دقیق مدل آزمایشگاهی ،درصد خطایی معادل 6/6 درصد برای مدل عددی بدست آمد. سپس با بررسی میزان غلظت هوای محلول در جریان آب، نتیجه گردید برای هندسه و دبی مورد مطالعه با حرکت در جهت جریان غلظت هوای مخلوط در آب افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات