ارزیابی و انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب شهری با رویکردساخت و بهره وری بهینه، به روش AHP (مطالعه موردی شهر شوشتر)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشکده فنی مهندسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

چکیده:
کاربرد نرم افزارها و مدل های ریاضی در انتخاب فرآیندهای تصفیه فاضلاب زمانی با ارزش است که توام با دانش فنی باشد،تصفیه فاضلاب به منظور تثبیت موادآلی آن در اجتماعات کوچک و بزرگ انجام می شودو می توان فاضلاب را کالای واسط آب دانست که دارای ارزش افزوده می باشد و با استفاده مجدد از مواد جامد حاصل شده از آن با هدف تولید پساب استاندارد و به منظور تقویت سفره های آب زیرزمینی و رودخانه ها انجام می شود. در بخشی از این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP ) و با انجام کارنرم افزاری توسط نرم افزارExpert Choice با تکیه بر نظر افراد خبره مقایسه فرآیندهای مختلف صورت گرفت که از میان پنج فرآیند منتخب با وزن های WETLAND(0.399) و POND با وزن (0.351)BIOLAC با (0.108) و فرآیند SBR با وزن (0.085 ) و CAS با وزن (0.057) گزینه WETLAND یا نیزار مصنوعی با قابلیت زیر سطحی بعلت وزن بیشتربا (0.399) برگزیده شده است. همچنین در بخش دیگر تحقیق با استفاده از مطالعه موردی شهر شوشتر و بررسی نتایج آزمایشگاهی تأئید شد که برای طراحی و ساخت یک تصفیه خانه فاضلاب دو پارامتر کیفی و کمی فاضلاب خام حائز اهمیت است و از مقایسه و ارزیابی مالی فرآیندهای مورد مطالعه، به نوعی راستی آزمایی روش اول (AHP) در نتیجه روش های طبیعی و نیمه طبیعی به دلیل ارزان بودن فرآیند و نرخ بازگشت نسبتاً سریع سرمایه با راندمان مناسب انتخاب گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات