بررسی اثر زبری نسبی بر تنش برشی و تنش برشی ظاهری در کانال مرکب مستطیلی متقارن مستقیم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

کلیدواژه‌ها

موضوعات