موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 18
2. بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 112-123

امید محترمی؛ سید محمدرضا حسینی؛ روح الله فتاحی؛ تیمور سهرابی


3. بررسی تغییرات بارندگی و دمای هوا تحت تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرکرد)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 28-35

زهره ایزدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ بیژن حقیقتی بروجنی


4. برآورد ضریب منطقه ای کریگر در حوزه های کوهستانی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 141-146

روح اله محتشم زاده؛ سجاد مشعلی؛ بهروز دهانزاده


5. مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-73

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


6. برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-88

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


17. برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها(مطالعه موردی استان خوزستان)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 30-38

حسین اسلامی؛ جعفر دستورانی


18. برآورد رواناب با استفاده از مدل مخزن ساده در حوضه معرف رود دز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 20-29

حجت اله آلاله؛ محسن شفیعی نیا؛ فاطمه بدیعی