موضوعات = منابع آب
تعداد مقالات: 46
5. مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه رودخانه

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 208-222

معصومه زینعلی؛ سهیلا فرزی؛ محمدرضا گلابی؛ فریدون رادمنش


7. بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-60

مهرداد کاکولکی؛ حسین اسلامی


8. مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-73

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


9. قیاس فیزیکی عمق جریان غیردائمی با مدلهای هیدرولیکی موجود

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-64

امین بردبار


12. بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 74-88

سید مصطفی طباطبائی؛ علی شهیدی؛ سید رضا هاشمی


15. بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-55

نادر شاهنده؛ افشین تکدستان؛ محسن سلیمانی؛ سارا گیم اهواز


16. برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-88

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


17. استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 56-71

امیر فروغیان؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند