موضوعات = سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 34
1. بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-186

ناصر قانعی گزل اباد؛ عباس منصوری


3. بررسی عوامل اثرگذار بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 187-200

سعید رزم ارا؛ عباس منصوری


5. بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 124-131

حمید پاک باز؛ علیرضا صفایی کوچکسرایی؛ محمدرضا حبیبی


7. بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-70

مجید احسانی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


10. بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 74-88

سید مصطفی طباطبائی؛ علی شهیدی؛ سید رضا هاشمی


12. بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 50-58

میثم صدریان زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی؛ حسین اسلامی


16. بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 36-44

سید محمد طباطبایی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار