موضوعات = سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 34
1. بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-186

ناصر قانعی گزل اباد؛ عباس منصوری


2. بررسی عوامل اثرگذار بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 187-200

سعید رزم ارا؛ عباس منصوری


5. بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 124-131

حمید پاک باز؛ علیرضا صفایی کوچکسرایی؛ محمدرضا حبیبی


7. بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-70

مجید احسانی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


11. بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 50-58

میثم صدریان زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی؛ حسین اسلامی


13. بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 74-88

سید مصطفی طباطبائی؛ علی شهیدی؛ سید رضا هاشمی


15. بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 36-44

سید محمد طباطبایی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار