موضوعات = علوم آب
تعداد مقالات: 53
1. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

ابراهیم نوحانی؛ ولی الله پرتویی ضیا


2. ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-82

محمدحسین عیسوندزیبایی؛ حسین اسلامی


3. ارزیابی وضعیت کشاورزی شهرستان شوش دانیال ازدیدگاه آب مجازی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 158-166

محمد آقاپورصباغی؛ فیصل فضلی


4. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 179-189

سعادت صالحی کاهکش؛ حسین اسلامی؛ مجید رزاز


5. ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 198-207

سعادت صالحی کاهکش؛ حسین اسلامی؛ مجید رزاز


7. محاسبه آورد رسوب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GSTARS 3

دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 122-130

زهرا شجاعیان؛ حمیدرضا خدابخشی


13. بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 50-58

میثم صدریان زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی؛ حسین اسلامی


15. مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 65-73

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


16. بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 74-88

سید مصطفی طباطبائی؛ علی شهیدی؛ سید رضا هاشمی


20. بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 36-44

سید محمد طباطبایی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار


21. بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-55

نادر شاهنده؛ افشین تکدستان؛ محسن سلیمانی؛ سارا گیم اهواز