کلیدواژه‌ها = آبشستگی
تعداد مقالات: 19
2. برررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آبپایه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه ای

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 33-41

محسن سلیمانی؛ رضا قاسمی؛ رحمن دوستی


8. شبیه سازی عددی اثر صفحات غیر مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 163-174

کورس نکوفر؛ حافظ کوهپری؛ مهرناز روزبهانی


11. بررسی عمق،طول وعرض آبشستگی آبشکن نفوذپذیر در رودخانه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 30-45

ناصر قانعی گزل اباد؛ عباس منصوری


12. تحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 46-60

حسن تمیمی؛ ابراهیم نوحانی


15. بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-186

ناصر قانعی گزل اباد؛ عباس منصوری