کلیدواژه‌ها = آبشستگی
تعداد مقالات: 16
5. شبیه سازی عددی اثر صفحات غیر مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 163-174

کورس نکوفر؛ حافظ کوهپری؛ مهرناز روزبهانی


8. بررسی عمق،طول وعرض آبشستگی آبشکن نفوذپذیر در رودخانه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 30-45

ناصر قانعی گزل اباد؛ عباس منصوری


9. تحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 46-60

حسن تمیمی؛ ابراهیم نوحانی


12. بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-186

ناصر قانعی گزل اباد؛ عباس منصوری