نویسنده = مهدی نجفوند دریکوندی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-73

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


2. برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-88

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی