نویسنده = حسین اسلامی
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-82

محمدحسین عیسوندزیبایی؛ حسین اسلامی


2. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 179-189

سعادت صالحی کاهکش؛ حسین اسلامی؛ مجید رزاز


3. ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 198-207

سعادت صالحی کاهکش؛ حسین اسلامی؛ مجید رزاز


6. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-11

آرش هاشم خانی؛ حسین اسلامی


7. بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-60

مهرداد کاکولکی؛ حسین اسلامی


8. مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-73

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


9. بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 50-58

میثم صدریان زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی؛ حسین اسلامی


10. استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 56-71

امیر فروغیان؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند


11. برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-88

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


12. برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها(مطالعه موردی استان خوزستان)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 30-38

حسین اسلامی؛ جعفر دستورانی