نویسنده = حسین اسلامی
تعداد مقالات: 20
1. آشکارسازی نوسانات رواناب با شدت خشکسالی در صورت افزایش راندمان و کاهش سطح زیر کشت و طرح تغذیه مصنوعی

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-17

آرمین بنی بیات؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ حسین اسلامی؛ صائب خوش نواز؛ بهروز دهان زاده


6. بررسی مکان مناسب دفن پسماند شهری (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 267-280

صالح ترکی زاده؛ حسین اسلامی


7. تهیه نقشه متوسط پتانسیل جمع آوری آب باران با استفاده از روش تحلیل شبکه در حوزه آبخیز کوهرنگ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 304-314

حسنقلی مهری بابادی؛ حسین اسلامی؛ فریبا دارابی


9. ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-82

محمدحسین عیسوندزیبایی؛ حسین اسلامی


10. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 179-189

سعادت صالحی کاهکش؛ حسین اسلامی؛ مجید رزاز


11. ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 198-207

سعادت صالحی کاهکش؛ حسین اسلامی؛ مجید رزاز


14. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-11

آرش هاشم خانی؛ حسین اسلامی


15. بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-60

مهرداد کاکولکی؛ حسین اسلامی


16. بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 50-58

میثم صدریان زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی؛ حسین اسلامی


17. مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 65-73

مهدی نجفوند دریکوندی؛ حسین اسلامی


18. استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 56-71

امیر فروغیان؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند


20. برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها(مطالعه موردی استان خوزستان)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 30-38

حسین اسلامی؛ جعفر دستورانی